O Agenciji
Ko smo?
Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je samostalna, upravna organizacija osnovana Zakonom o javnim nabavkama BiH. Agencija ima sjedište u Sarajevu i dvije filijale u Banja Luci i Mostaru. Organizacija Agencije za javne nabavke BiH je utvrđena Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji Agencije.
Direktor i Odbor Agencije:
Direktor predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi radom i osigurava zakonito i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije. Direktor ima status sekretara s posebnim zadatkom. Direktora imenuje Vijeće ministara BiH u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Mandat direktora traje pet godina s mogućnošću jednog ponovnog imenovanja. Odbor Agencije nadležan je da razmatra pitanja u vezi s funkcioniranjem i unaprijeđenjem sistema javnih nabavki te daje prethodnu suglasnost na akte kojim se uređuje sistem javnih nabavki koje donosi Vijeće Ministara BiH ili direktor. Odbor ima pet članova i posmatrače.
Organigram i tim Agencije
 • KABINET DIREKTORA
  • DIREKTOR
   • Dr. sci. Tarik Rahić dipl. pravnik
   • Viši referent za podršku kabinetu
    • Aleksandra Ljubić
   • Kurir - Vozač
    • Muamer Parić
   • SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE OBUKE I ANALIZE
    • POMOĆNIK DIREKTORA
     • Admir Ćebić
    • GRUPA ZA NORMATIVNO PRAVNE POSLOVE
     • Šef grupe
      • Belma Šećibović
     • Stručni savjetnik za legislativu
      • Mjesto nije popunjeno
     • Stručni saradnik za normativno pravne poslove
      • Mjesto nije popunjeno
    • GRUPA ZA POSLOVE OBUKE I ANALIZE
     • Šef grupe
      • Lejla Džozlić-Ćusto
     • Stručni savjetnik za poslovne obuke
      • Mustafa Serdarević
     • Stručni saradnik za analizu poslova javnih nabavki
      • Mjesto nije popunjeno
   • SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OPŠTE I FINANSIJSKE POSLOVE
    • POMOĆNIK DIREKTORA
     • Taida Bajramović
    • GRUPA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
     • Šef grupe
      • Dario Kihli
     • Viši stručni saradnik za administraciju informacionih sistema
      • Kemal Muhamedović
     • Stručni saradnik web i sistem administrator
      • Mjesto nije popunjeno
     • Referent administrator za održavanje informacionih sistema
      • Haris Vražalica
    • GRUPA ZA OPŠTE I FINANSIJSKE POSLOVE
     • Šef grupe
      • Voljenka Bašić
     • Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima i kadrovske poslove
      • Mjesto nije popunjeno
     • Samostalni referent za likvidaturu i finansijsko-materijalne i računovodstvene poslove
      • Sanina Brekalo
   • SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE OBUKE I ANALIZE FILIJALA BANJA LUKA
    • POMOĆNIK DIREKTORA
     • Dragana Ribić
    • GRUPA ZA NORMATIVNO PRAVNE POSLOVE
     • Šef grupe
      • Dražen Vidaković
     • Stručni savjetnik za legislativu
      • Mjesto nije popunjeno
     • Stručni saradnik za normativno pravne poslove
      • Mjesto nije popunjeno
    • GRUPA ZA POSLOVE OBUKE I ANALIZE
     • Šef grupe
      • Desanka Ćirić
     • Stručni saradnik za poslove obuke, analize, statistike javnih nabavki
      • Boris Fatkić
     • Referent - administrator za tehničke poslove
      • Mjesto nije popunjeno
   • SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE OBUKE I ANALIZE FILIJALA MOSTAR
    • POMOĆNIK DIREKTORA
     • Sanja Ćubela
    • GRUPA ZA NORMATIVNO PRAVNE POSLOVE
     • Šef grupe
      • Josip Jakovac
     • Stručni savjetnik za legislativu
      • Anita Knezović
     • Stručni saradnik za normativno pravne poslove
      • Mjesto nije popunjeno
    • GRUPA ZA POSLOVE OBUKE I ANALIZE
     • Šef grupe
      • Đinita Fočo
     • Stručni saradnik za poslove obuke, analize, statistike javnih nabavki
      • Mjesto nije popunjeno
     • Referent - administrator za tehničke poslove
      • Dragan Mikulić