Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabave i
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVE
OBUKE
IZVJEŠĆA
PRAKTIČNA PRIMJENA
PUBLIKACIJE
OBAVIJESTI-STARI ZJN
ON-LINE TEČAJ
PRESS
Vijesti
 
2007 GODINA
2008 GODINA
2009 GODINA
2010 GODINA
2011 GODINA
2012 GODINA
2013 GODINA
2014 GODINA
2015 GODINA
2016 GODINA
2017 GODINA
2018 GODINA

 

 
28.11.2018.::
Da li blokada računa umanjuje ekonomsku i financijsku sposobnost kanidata/ponuditelja, odnosno da li je blokada računa eliminatoran uslov u postupku jn?
NOVI STAV AGENCIJE:
 
Ekonomske i financijske zahtjeve iz članka 47. Zakona o javnim nabavama (u daljnjem tekstu: Zakon) za kandidate/ponuditelje ugovorno tijelo može utvrditi tamo gdje smatra da je to potrebno, kako bi bilo sigurno da je ponuditelj, kojem će biti dodijeljen ugovor, sposoban realizirati predmet ugovora. Sukladno članku 44. Zakona, zahtjevi koji se odnose na ekonomsko i financijsko stanje kandidata/ponuditelja, su minimalni i moraju biti povezani i proporcionalni predmetu ugovora i ne smiju imati ograničavajući učinak na konkurenciju.
 
Članak 47. Zakona, u točkama a) do d) navodi uvjete, kao i dokaze koji se mogu zahtijevati, i isti se mogu odnositi na odgovarajuća pisma izdata od banaka ili drugih financijskih institucija, garancije za pokriće osiguranja od odgovornosti za realizaciju ugovora, poslovne bilance ili izvode iz poslovnih bilanci (ne duže od tri godine), te izjavu o ukupnom prometu (ne duže od tri godine).
 
Ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji precizira koju referencu ili reference kandidati, odnosno ponuditelji trebaju osigurati i za koji vremensko razdoblje, kako bi dokazali svoju ekonomsku i financijsku sposobnost. Kandidati/ponuditelji koji ne dostave zahtijevanu dokumentaciju ili koji istu dostave, ali ne ispunjavaju postavljene uvjete, ugovorno tijelo odbacuje.
 
Detaljnije, člankom 47. stavak (1) točka a) Zakona je propisano da ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji može utvrditi minimalne uvjete u pogledu ekonomske i financijske sposobnosti kandidata/ponuditelja putem odgovarajućeg dokumenta koji izdaje banka ili druga financijska institucija, a kojim se dokazuje ekonomsko-financijska sposobnost u pogledu činjenica koje se mogu dokazati iz dokumenata koje izdaje banka ili druga financijska institucija u skladu s pozitivnim propisima.
 
Prilog XII Dio I Direktive 24/2018 definira dokaze koji se mogu zahtijevati u pogledu ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskih subjekata. Kao jedan od mogućih dokaza navode se i “odgovarajući bankovni izvadci”.
 
Dakle, članak 47. Zakona je usklađen sa Direktivom i ostavlja mogućnost ugovornim tijelima da utvrde zahtjeve za ekonomsko-financijsku sposobnost na način da ponuditelji istu dokazuju odgovarajućim dokumentima koje izdaje banka ili druga financijska institucija.
 
U tom pogledu, i u Bosni i Hercegovini i u zemljama članicama EU, se kao jedan od uvjeta postavlja i uvjet koji se tiče blokade računa. Međutim, praksa u Bosni i Hercegovini je ograničena samo na postavljanje takvog uvjeta i zahtjevanje dokaza, dok je u praksi u EU takav uvjet detaljnije razrađen. Tako npr. u tenderskim dokumentacijama u Republici Hrvatskoj se u tom pogledu navodi da „Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u poslednjih 6 mjeseci nije bio blokiran više od 7 dana neprekidno, te ne više od 15 dana ukupno“.
 
Dakle, radi se o tome da je praksa u EU pokazala da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 dana, odnosno trajanje blokade računa od 15 dana ukupno u razdoblju od 6 mjeseci može ugroziti kandidatovu/ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa.
 
Sukladno navedenom, ne postoje smetnje da se pomenuta praksa EU primjenjuje i u postupcima javnih nabava u Bosni i Hercegovini, te da „kraća“ blokada računa nema utjecaja na ekonomsku i financijsku sposobnost kandidata/ponuditelja.
 
Vi ste posjetilac broj: 365661
Trenutno online: 9
13.12.2018.
početna o nama wisppa go-procure webmail mapa sajta kontakt