Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabavke i
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVKE
OBUKE
IZVJEŠTAJI
PRAKTIČNA PRIMJENA
PUBLIKACIJE
OBAVJEŠTENJA-STARI ZJN
ON-LINE KURS
PRESS
Vijesti
 
2007 GODINA
2008 GODINA
2009 GODINA
2010 GODINA
2011 GODINA
2012 GODINA
2013 GODINA
2014 GODINA
2015 GODINA
2016 GODINA
2017 GODINA
2018 GODINA
 
28.11.2018.
Da li blokada računa umanjuje ekonomsku i finansijsku sposobnost kanidata/ponuđača, odnosno da li je blokada računa eliminatoran uslov u postupku jn?
NOVI STAV AGENCIJE:
 
Ekonomske i finansijske zahtjeve iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) za kandidate/ponuđače ugovorni organ može utvrditi tamo gdje smatra da je to potrebno, kako bi bio siguran da je ponuđač, kojem će biti dodijeljen ugovor, sposoban da realizuje predmet ugovora. U skladu sa članom 44. Zakona, zahtjevi koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje kandidata/ponuđača, su minimalni i moraju biti povezani i proporcionalni predmetu ugovora i ne smiju imati ograničavajući efekat na konkurenciju.
 
Član 47. Zakona, u tačkama a) do d) navodi uslove, kao i dokaze koji se mogu zahtijevati, i isti se mogu odnositi na odgovarajuća pisma izdata od banaka ili drugih finansijskih institucija, garancije za pokriće osiguranja od odgovornosti za realizaciju ugovora, poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa (ne duže od tri godine), te izjavu o ukupnom prometu (ne duže od tri godine).
 
Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji precizira koju referencu ili reference kandidati, odnosno ponuđači trebaju osigurati i za koji vremenski period, kako bi dokazali svoju ekonomsku i finansijsku sposobnost. Kandidati/ponuđači koji ne dostave zahtijevanu dokumentaciju ili koji istu dostave, ali ne ispunjavaju postavljene uslove, ugovorni organ odbacuje.
 
Detaljnije, članom 47. stav (1) tačka a) Zakona je propisano da ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji može utvrditi minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti kandidata/ponuđača putem odgovarajućeg dokumenta koji izdaje banka ili druga finansijska institucija, a kojim se dokazuje ekonomsko-finansijska sposobnost u pogledu činjenica koje se mogu dokazati iz dokumenata koje izdaje banka ili druga finansijska institucija u skladu s pozitivnim propisima.
 
Prilog XII Dio I Direktive 24/2018 definiše dokaze koji se mogu zahtijevati u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti privrednih subjekata. Kao jedan od mogućih dokaza navode se i “odgovarajući bankovni izvaci”.
 
Dakle, član 47. Zakona je usklađen sa Direktivom i ostavlja mogućnost ugovornim organima da utvrde zahtjeve za ekonomsko-finansijsku sposobnost na način da ponuđači istu dokazuju odgovarajućim dokumentima koje izdaje banka ili druga finansijska institucija.
 
U tom pogledu, i u Bosni i Hercegovini i u zemljama članicama EU, se kao jedan od uslova postavlja i uslov koji se tiče blokade računa. Međutim, praksa u Bosni i Hercegovini je ograničena samo na postavljanje takvog uslova i zahtjevanje dokaza, dok je u praksi u EU takav uslov detaljnije razrađen. Tako npr. u tenderskim dokumentacijama u Republici Hrvatskoj se u tom pogledu navodi da „Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u poslednjih 6 mjeseci nije bio blokiran više od 7 dana neprekidno, te ne više od 15 dana ukupno“.
 
Dakle, radi se o tome da je praksa u EU pokazala da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 dana, odnosno trajanje blokade računa od 15 dana ukupno u razdoblju od 6 mjeseci može ugroziti kandidatovu/ponuđačevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obaveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa.
 
Shodno navedenom, ne postoje smetnje da se pomenuta praksa EU primjenjuje i u postupcima javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, te da „kraća“ blokada računa nema uticaja na ekonomsku i finansijsku sposobnost kandidata/ponuđača.
 
Vi ste posjetilac broj: 365661
Trenutno online: 8
13.12.2018.
početna o nama wisppa go-procure webmail mapa sajta kontakt